husky sarkimukka

Onze reisvoorwaarden

REISVOORWAARDEN XPLORE THE NORTH

De algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Xplore The North.

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN REIZEN MET XPLORE THE NORTH

INSCHRIJVING EN BETALING

Uw inschrijving gebeurt door het ontvangen van de bestelbon (bevestiging reiziger met PO nummer). Het totale voorschot bedraagt 30% van de reissom of is minimaal gelijk aan de prijs van de in de reis opgenomen vliegtuigtickets. Vliegtuigtickets (indien geboekt via Xplore The North) dienen volledig te worden betaald bij boeking. Het voorschot dient binnen de 5 dagen na inschrijving betaald te zijn. Verder zal het saldo uiterlijk 6 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 6 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen.

Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Xplore The North zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen.

WIJZIGING EN ONTBINDING DOOR DE REIZIGER

Wijzigingskosten reeds geboekte reizen

1.Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, ook indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Deze kosten worden steeds vermeerderd met de kosten, aangerekend door de betrokken maatschappij(en) (vervoer, verhuur, hotel, …) en de poliskosten van de annuleringsverzekering.

2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Bij de toepassing van de percentages bedraagt de minimumvergoeding € 50 per persoon.

3a. Annulering van een zomerreis bestaande uit minstens 1 vakantiehuis, blokhut of appartement: tot 90 dagen voor de afreis: het betaalde voorschot; minder dan 90 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom. Annuleringen na 1 juni van het jaar waarin de reis plaatsvindt: 100% van de reissom.

3b. Annulering van een winterreis of zomerreis (andere dan vermeld in 3a of 3c): tot 90 dagen voor de afreis: het voorschot van 30%; van 89 tot 45 dagen voor de afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor de afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.

3c. Annulering van een reis met Hurtigruten – Explorer Voyage (www.explore.be) - XTN Expedities: tot 150 dagen voor afreis: het betaalde voorschot; van 149 tot 90 dagen voor afreis: 30% van de reissom; van 89 tot 45 dagen voor afreis: 50% van de reissom; minder dan 45 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom. 2d. Ferrytickets, vliegtuigtickets (al dan niet als onderdeel van een pakket): annuleringskost steeds 100% indien de tickets uitgeschreven zijn. Excursies, toegangstickets van musea, trein- en bustickets steeds 100% annuleringskosten. Deze kosten komen bovenop de in 2a-2b-2c vermelde kosten.

4. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van een wijzigingskost. Kleine wijzigingen (bijv. nummerplaat, schrijffout in de naam, bijbestellen van excursie,…) tot 45 dagen voor afreis: € 35 per dossier, mogelijks vermeerderd met de wijzigingskost die volgens de verkoopsvoorwaarden van de leveranciers aangerekend wordt. Vanaf 44 dagen voor afreis gelden de annuleringsvoorwaarden. Wijzigingen van ferry- en vliegtuigtickets worden uitgevoerd in de mate dat dit aanvaard wordt door de ferry- en luchtvaartmaatschappij. Indien deze geen wijzigingen toestaan, kan Nordic Info bvba niet aansprakelijk gesteld worden en betaalt de reiziger de volledige prijs van het nieuwe ticket. Bij een wijziging van naam, verblijfsaccommodatie, het transportmiddel of de reisperiode gelden de annuleringsvoorwaarden.

Een annuleringsverzekering kan deze kosten eventueel, na onderzoek van uw dossier, op zich nemen. Naamswijziging wordt steeds aanvaard onder voorbehoud en voor zover dit mogelijk is. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt (o.a. reeds uitgeschreven vliegtuigtickets, reeds gemaakte kosten op de bestemming,…) vallen 100% ten laste van de deelnemer.

REISDUUR EN PROGRAMMA

1| De reisroute zoals vermeld op de website en in de offertes is indicatief en heeft geen bindend karakter.
2| De reiziger dient echter wel kennis te nemen van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden.
3| De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.
4| Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
5| De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.
6| Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.
7| De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.
8| De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.
9| Vooraf gereserveerde optionele activiteiten kunnen na betaling van de reissom niet geannuleerd worden.

AARD VAN DE REIS

10| De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
11| Gezien de aard van de reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico's en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.
12| Hotelclassificatie is steeds een nationale of regionale materie. Bijgevolg dienen hotel- en sterrenclassificaties steeds beoordeeld te worden op basis van de normen die gelden in de reisbestemming.

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

13| Plotse sneeuwval, storm, de omstandigheden ter plaatste of andere externe omstandigheden kunnen ondermeer met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken. Er kunnen echter geen extra rechten ontleend worden aan dit soort programmawijzigingen. Wanneer bepaalde excursies of activiteiten omwille van uitzonderlijke weersomstandigheden (stormachtig weer, extreme koude onder de -30°C, gebrek aan sneeuw, …) niet kunnen doorgaan zoals vermeld in het programma, worden alternatieven voorzien of is er een terugbetaling mogelijk van deze excursies, zonder echter het recht op enige andere compensaties.
14|Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, uitstappen, logies of plaatselijk vervoer afwijken van wat in de brochure is vermeld. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het oorspronkelijke karakter van de reis in stand houden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

15| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten ten gevolge hiervan zijn voor rekening van de reiziger.
16| Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.
17| Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
18| De individuele reiziger kan de reisorganisator op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor morele of materiële schade of letsel, opgelopen tijdens de wandelingen of trekkings, zowel op als buiten de paden, als gevolg van fouten of verkeerde interpretaties van de ter beschikking gestelde routebeschrijvingen, wandelkaarten of GPS-toestellen. In alle gevallen is de beslissing van de reiziger zelf rechtsgeldig, en niet de raadgevingen of aanwijzingen van welke andere persoon ook. De individuele reiziger weet en verklaart zich ermee akkoord dat de natuur en de wandelomstandigheden elke dag kunnen veranderen, zonder dat de reisorganisator daar redelijkerwijs iets kan aan doen of dit kan voorzien.

FORMALITEITEN

19| De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
20| De reiziger dient te zorgen voor een geldige identiteitskaart, geldig tot minimum 6 maanden na de terugkeer van de reis en eventueel voor een reispas of visum indien noodzakelijk. Visumaanvragen kunnen (tegen betaling) door de reisorganisator verzorgd worden. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger. De reisdocumenten (visum en ticket) dienen door de reiziger of door een door hem belaste persoon opgehaald te worden op het kantoor van het reisbureau. Indien de reiziger verzoekt de documenten te versturen dan geschiedt dit aldus onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de reiziger.
21| De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
22| De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico‟s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Xplore The North. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.
23| De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

VERLOOP VAN DE REIS

24| De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
25| Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger.
26| De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

LEEFTIJD

27| Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.

BAGAGE

28| De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
29| De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.
30| Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger persoonlijk de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (lost luggage department) en/of andere officiële instanties.

PRIJZEN

31| Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).
32| Prijzen die telefonisch door onze reservatiedienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
33| Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van beschikbaarheid en is slechts voor een beperkte duur geldig (zoals vermeld op de offerte).
34| Prijzen voor vluchten, luchthaventaksen en eventuele fueltaksen zijn slechts gegarandeerd na uitgifte van de tickets

KLACHTEN

35| Eventuele klachten dienen ten laatste 14 dagen na de reis schriftelijk overgemaakt te worden. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

GARANTIESTELLING REIZEN

36| Conform art.36 van de reiscontractenwet is Xplore The North bvba aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen op het adres: Metrologielaan 8, 1130 Brussel.

Xplore the North is een zelfstandige touroperator
Reisverzekeringen | Onze reisvoorwaarden | Betalingsvoorwaarden